Греење

Вршиме услуги во областа на завршните машински работи во градежништвото:

 

Изведба на системи на топловодно и парно греење

Изведба на системи на сончеви колектори

Изведба на системи за ладење и климатизација

Изведба на системи за проветрување и вентилација

Изведба на системи за водовод и канализација

Адаптација и санација на санитарни чворови

Поставување на разни цевни инсталации

Поставување на изолации

Сервисирање и поправка на горенаведените системи;

Изведба на метални конструкции;

Проектански услуги за горенаведените системи

 

Гусани котли на нафта Резервни делови за гусани котли Котли за цврсто гориво Челични котли на нафта Електрични котли Горилници Пластични резервоари за нафта Метални резервоари за нафта Експанзиони садови Јонски омекнувачи Циркулациони пумпи Панелни радијатори Алуминиумски радијатори Гусани радијатори Регистри за купатило Радијаторски штопни и редуцири Радијаторски заптивки Славиници за испуштање воздух Радијаторски конзоли Манометри Термометри Термоманометри Термостати

 

Saniter24 www.saniter24.com Copyright © 2014 -2017 All Rights Reserved